Visie, beleid en strategie.

 

De BASD is door de gemeente Zutphen in het leven geroepen om de cliëntvertegenwoordiging en cliënt- burgerparticipatie binnen het sociaal domein te waarborgen. Het is de bedoeling dat de BASD de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert bij het ontwikkelen en uitvoeren van regels, hulp en ondersteuning op sociaal gebied.

BASD staat voor Brede Adviesraad Sociaal Domein. Binnen het sociaal domein zijn er drie beleidssectoren; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatie wet en de Jeugdwet. Met brede adviesraad wordt bedoeld dat we als adviesraad breed willen kijken. Het gaat niet alleen om de ontwikkelingen binnen iedere sector afzonderlijk maar ook over de verbanden tussen die sectoren. En de BASD kan zich ook buigen over zaken die in eerste instantie niet binnen een van de genoemde sectoren vallen maar die er wel op van invloed zijn.

De BASD wil zoveel als mogelijk naar ontwikkelingen kijken door de ogen van cliënten. Dat kunnen willekeurige burgers zijn, ervaringsdeskundigen of cliëntvertegenwoordigers. De BASD probeert altijd in de eerste plaats te denken vanuit de vraag van wat er voor de inwoners echt nodig is. De geboden hulp en ondersteuning in Zutphen/ Warnsveld wordt door de BASD gerelateerd aan die vraag. 

De BASD heeft als opdracht zich te richten op beleid. Dus niet op individuele, persoonlijke vragen of problemen. Daarvoor is de CAZ, de cliënten- en adviesraad Zutphen. Het kan gebeuren dat de CAZ signaleert dat het niet om een eenmalige individuele zaak gaat maar om een regelmatig terugkerend probleem. Dan gaat het om beleid. Daarvoor is er dan de BASD.

De BASD is geïnstalleerd door de gemeente Zutphen maar functioneert zoveel als mogelijk als een onafhankelijk adviesorgaan. Gemeente en BASD dienen daarvoor constant te investeren in een goede samenwerking.

 De BASD is er in de eerste plaats voor inwoners die aangewezen zijn op hulp en steun. Daarbij doelen we op onder andere:

  • Ouderen
  • Gehandicapten
  • Mantelzorgers
  • Jongeren (0 tot 24)
  • Mensen met armoede – schuldproblemen
  • Mensen die gebruik maken van de participatiewet
  • Mensen die te maken hebben met de GGZ

Het gaat er dus om van inwoners met ervaring op bovengenoemde terreinen te horen wat hun ervaringen zijn met de regels op het gebied van, en ook de uitvoering van hulp en steun door de gemeente.

Om dat goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat de BASD goed in verbinding staat met de inwoners van Zutphen in het algemeen en met inwoners die gebruik maken van gemeentelijke sociale diensten in het bijzonder. Daarom wil de BASD functioneren als een platform in de Zutphense samenleving, in een netwerk van actoren binnen het sociale domein.

Om goed in verbinding te staan is het belangrijk zo goed mogelijk te communiceren; klare taal, transparant, direct met betrokkenen, eerlijk en oprecht, met respect voor verschil van opvatting, in de wetenschap dat de werkelijkheid altijd verschillend kan worden beleefd.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne communicatiewegen/ middelen, georganiseerd live contact en spontane ontmoetingen in de praktijk van het dagelijks leven.

De BASD tracht overal en altijd in de brij van informatie tot de kern te komen waar het in essentie om gaat. Daarom wordt er zoveel mogelijk gewerkt met korte notities. Iedere adviesaanvraag dient op 1 A-viertje ingediend te worden waarbij zo scherp mogelijk is beschreven op welke punten advies gevraagd wordt.

De BASD ontwikkelt heldere werkafspraken voor wat betreft de manier waarop gevraagd en ongevraagd wordt geadviseerd. Ook voor wat betreft de communicatie daaromtrent. 

De ontwikkeling en de praktijk van alles wat speelt op sociaal terrein is veel omvattend en complex. Dat vraagt om onderscheid tussen hoofd - en bijzaken. Dat dwingt ook tot het maken van keuzen; wat wordt wel/ niet in behandeling genomen.

De werkwijze van de BASD dient voor eenieder inzichtelijk te zijn en wordt door de BASD leden ieder afzonderlijk en gezamenlijk gelegitimeerd. De activiteiten van de BASD zijn openbaar.

Het werk van de BASD is veelomvattend en complex. De BASD dient daarom te kunnen beschikken over voldoende leden, (ervarings-) deskundig en voldoende toegerust om dit werk te kunnen doen.

De BASD dient te beschikken over voldoende (geld) middelen van de gemeente Zutphen. De leden van de BASD zijn vrijwilligers. Zij ontvangen een (onkosten) vergoeding passend bij de inhoud van het werk.